Thời gian ưu đãi có hạn - chỉ còn $0.80/tháng
00
NGÀY
11
GIỜ
34
PHÚT
19
GIÂY
Đặt mua
×

Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về những thông tin như tính năng, cách sửa lỗi,
và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến hosting service tại Hosting24.

HTTPS does not work for my WordPress website!

Được sửa vào ngày:

So You've installed recently installed an SSL certificate but your WordPress website is still not loading through HTTPS? Or maybe it loads and your website seems all "messed up" and "broken"? This means, that your WordPress site requires additional settings first.

Access your WordPress website's Admin Area and search for the Settings menu on your Dashboard and click on it.

Your General settings will open up. Notice the URL settings of your WordPress site (WordPress Address and Site Address settings). By default, your URL settings will use HTTP (the very begging of your website's address will contain http:// instead of https://). Change your URL settings to use HTTPS (by changing the begging of the link to https://) for BOTH links and click Save Changes at the bottom of the page.

IMPORTANT! Do not add these changes if your website does not have an active SSL certificate as your website and Admin Area could become inaccessible.

Notes:

  • You can also make your website force HTTPS with the help of the .htaccess file.
  • As an alternative, you can make this changes with the help of a Plugin such as Easy HTTPS Redirection (this plugin will also re-direct your website to HTTPS by default)

You can find more WordPress tutorials at https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/

  • Website Builder dễ sử dụng
  • Đảm bảo 99.9% Uptime
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
  • Control Panel Mạnh mẽ
  • Đảm bảo hoàn phí trong 30 ngày
Khuyến Mãi Ngắn Hạn!
Từ
$
0
80
/th
Tiết kiệm 90%
Chọn